اداره مهاجرت در مورد اطفال پناهجو قضاوت نادرست مينمايد

اداره مهاجرت سويدن، بعضي اوقات اطفال پناهجوي تنها را که پاسپورت ويا اسناد ديگر نشاندهنده سن را  نداشته باشند ، شامل پناهجويان بزرگسال  ميسازد. اين روش بدون کدام ثبوت دقيق انجام مي پذيرد که خلاف کنوانسيون ( ميثاق ) اطفال ملل متحد ميباشد

اين انتقاد منجمله از جانب هنري اسشر،  رئيس گروپ کاري براي پناهجويان از مالمو  از انجمن دکتوران سويدن صورت گرفته است
او ميگويد که آنعده  اطفال که وي ملاقات نموده است ،هيچ  دلايلي طبي   دريافت نکرده که عمر گفته شده آن اطفال  را زير سوال قراردهد
بزرگسال تعيين کردن يک طفل بدين معني است که طفل از حق داشتن ” گود من ” و رفتن مکتب محروم گردد. با اين فرد برخوردي صورت گيرد که با يک فرد بزرگسال صورت ميگيرد. هنري اسشر درين اواخر با تعداد زياد افراديکه با اطفال پناهجوي تنهاکار ميکنند و همچنان  با سوسيال سکرتر ها تماس گرفته که همه آنها مخالف قضاوت اداره مهاجرت ميباشند

به گفته ماريا گرونديل که با چنين اطفال کار ميکند ، تصاميم اداره مهاجرت درين زمينه قابل شکايت نميباشد . او اضافه ميکند که تفاوت  از يکروز تا روز دوم درين روش از 15 سال به 19 سال ميرسد ، بدون آنکه آنرا تغيير داد  وبدين اساس  درين حالت  هيچگونه مصئونيت قضايي وجود ندارد. درين وضع ، اداره مهاجرت مجبور نيست که چيزي را به ثبوت برساند . اما اطفال مجبور به اثبات سن خود ميگردند
در گزارش  اداره مهاجرت از سال 2008 آمده است که تاکنون هيچگونه روش مطمئن  بخاطر تعيين سن پناهجويان اطفال وجود ندارد.  اما اداره مهاجرت بازهم در مورد سن پناهجويان اطفال قضاوت مينمايد و آنرا تعيين ميکند. در اداره مهاجرت تاکنون ارقام واحصائيه اينکه چقدر اطفال تعيين سن اشتباه ويا بزرگسال تعيين شده اند ، وجود ندارد ودلايل اين روش هم را کسي نميداند .
معلومات بيشتر را در خبر راديوي سويدن به زبان سويدني بخوانيد
نسيم سحر
Migrationsverket felbedömer flyktingbarnLämna ett svar