اداره امور مهاجرت درباره گزارش هويت

گزارش اداره امور مهاجرت در مورد هويت افغانها بتاريخ 2 ماه مي 2009 نشر شد

http://www.migrationsverket.se/include/lifos/dokument/www/09060202.pdfLämna ett svar