اخراج پناهجويان افغان بعد از تمديد قرارداد سه جانبه آغازگرديد

امروز مورخ 2 مارچ ، يک پناهجوي افغان  از سويدن اخراج ميگردد

يک پناهجوي افغان که درنظارتخانه اداره مهاجرت در فلن بسر ميبرد ، قرار است فردا مورخ سه مارچ از سويدن  اخراج شودو پناهجوي ديگر افغان که  در نظارتخانه اداره مهاجرت واقع کوليريد زير نظارت ميباشد ، قرار است بتاريخ 4 مارچ به کابل ديپورت شود و همينطور پناهجوي چهارمي که در نظارتخانه اداره مهاجرت در مارشتاي ستوکهولم تحت نظارت ميباشد ، بتاريخ 7 مارچ و پناهجوي پنجمي از همين نظارتخانه بتاريخ 14 مارچ ديپورت خواهند شد . ديده ميشود که اداره مهاجرت وپوليس ، ديپورت پناهجويان افغان را بعد از تمديد قرار داد سه جانبه از سر گرفتند

 Lämna ett svar