اخراج جبری مهاجران افغان مغایرتمام ارزشهای حقوقی وانسانی

مهاجران افغان که درطی چند دهه اخیر بلند ترین رقم را درجهان تشکیل میدهند، بخش از تراژیدی جانکاه ملت
افغانستان است که معلول و محصول مداخله و تجاوز خارجی است که متأسفانه روز تا روز ابعاد پرجنجال را بخود
کسب مینماید.

اعلامیه-انجمن-در-ارتباط-بادیپورت-اجباری (PDF)Lämna ett svar