اخراج به دلیل محکومیت در یک قضیه جزایی که هنوز نافذ نشده

اداره مهاجرت و محکمه های مهاجرت می‌توانند محکومیت های قضیه جزایی را که هنوز نافذ نگردیده ، در بررسی اینکه آیا یک خارجی حق داشتن اجازه اقامت به دلیل کار را دارد، در نظر بگیرند.

این موضوع در حکم تازه  محکمه عالی در امور  مهاجرت ( محکمه مافوق مهاجرت)  تأیید شده است.

درخواست این مرد برای اجازه اقامت و کار در سویدن توسط اداره مهاجرت به این دلیل رد شده بود که او به دلیل لت و کوب  به مجازات تعلیقی و خدمات اجتماعی محکوم گردیده بود.Lämna ett svar