احمد شرفي اقامت يکساله دريا فت نمود

اداره مهاجرت سويدن ديروز براي احمد شرفي اقامت يکساله مؤقت صادر نمود . صدور اقامت زمان طولاني را دربرگرفت اما بالاخره صادر شد و احمد شرفي 48 ساله در سويدن  حق زندگي کردن دريافت نمود.اکنون او ميتواند از خواهرزادگان يتيم  اش سرپرستي  نمايد . گفتني است که خواهر موصوف( مرحومه جميله که  47 سال داشت )  به تاريخ 4 اپريل امسال   توسط شوهرش بقتل رسيد

باوجوديکه آقاي احمد شرفي از خواهر زادگانش مواظبت مينمود ، اداره مهاجرت حکم اخراجي وي را صادر کرده بود . کمون نيشوپنگ به دليل  ضعف در زبان سويدن براي وي  مسووليت سرپرستي  خواهر زادگان  اش را نداده و بهمين دليل اداره مهاجرت از صدور اجازه اقامت خودداري ميکرد

خانم انيتي بيک لوند  مسوول منطقوي اداره مهاجرت ميگويد که ” ما براي او اجازه اقمت يکساله مؤقت را صادر نموديم وبعد از يکسال دوباره در موردش فيصله صورت ميگيرد”

معلومات بيشتر را درسايت افتون بلادت مطالعه نمائيد

 

 

BESLUTET GÄLLER ETT ÅR Ahmad Sharafi sitter omgiven av sin systers barn:

BESLUTET GÄLLER ETT ÅR Ahmad Sharafi sitter omgiven av sin s

معلومات بيشتر را درسايت افتون بلادت مطالعه نمائيد

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article5852970.ab

 

Barnens mamma, Jamila, blev bara 47 år.
Barnens mamma, Jamila, blev bara 47 år.


Lämna ett svar