احضار سويدن به سازمان ملل

 گفتگو با پروفسور سعید محمودی

برای اولین بار سويدن در رابطه با نقض حقوق بشر به شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بازجوئی، فراخوانده شده است


شورای حقوق بشرسازمان ملل که از  سال ۲۰۰۶ به منظور بررسی مسائل حقوق بشر در تمام کشورهای عضو تاسیس شده، وظیفه اش بررسی مسائل حقوق بشر در تمام کشورهای عضو سازمان ملل است. کشورهائی که متهم به نقض حقوق بشر هستند به این شورا احضار و مورد بازجوئی قرار می گیرند. بعد از این بازجوئی، این شورا توصیه هائی را به آن کشور ارائه می دهد.
در رابطه با نقض حقوق بشر درسوئد، اضافه کنیم که پیش از این نیز برخی از سازمان ها، سوئد را به خاطر نقض حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده بودند. برای نمونه می توان از یونیسف سازمان دفاع از حقوق کودکان وابسته به سازمان ملل  نام برد.

این سازمان ، نقض حقوق کودکان بخصوص کودکان پناهجوی تنها را بارها مورد انتقاد قرار داده است.
کریستینا هلبورن  حقوقدان از یونیسف در گفتگوئی با رادیو بین المللی سوئد عنوان می کند که نگرانی ما این است که تصمیم گیرندگان با قوانین مربوط به کنوانسیون کودکان آشنائی ندارند و در عمل نمی دانند که در مقابل آن چه برخوردی بایستی  داشته باشند و وقتی که کودکان از حقوق خود بهره مند نمی شوند چه عواقبی را می تواند در بر داشته باشد.
 شکایت از نقض حقوق بشر در سوئد از سوی اتحادیه ی سازمان ملل به همراه ۱۶ سازمان دیگر در گزارش مشترکی صورت گرفته است. در این گزارش علاوه برطرح نقض حقوق کودکان، همچنین آمده است که خارجیان مقیم سوئد برای بهره مند شدن از حقوق انسانی خود دارای مشکلاتی هستند و  خشونت علیه زنان و ادامه ی حرکات تبعیض آمیز در قبال کولی ها و سامی ها نیزهمچنان ادامه دارد.
برای پاسخگوئی به این امر، دولت سوئد  در نظر د ارد  گزارشی را برای ارائه به سازمان ملل تنظیم کرده و در آن  نحوه ی عملکرد  دولت در قبال مسائل حقوق بشر را توضیح دهد.
این گزارش قرار است در ماه مه امسال هنگام رسیدگی به شکایت به عمل آمده از  نقض حقوق بشردر سوئد توسط دولت به سازمان ملل ارائه شود. بررسی مسائل حقوق بشری در شورای حقوق بشر سازمان ملل هر چهار سال یکبار صورت می گیرد.
هنریک بریکویست از وزات امورخارجه سوئد از جمله کسانیست که قرار است گزارش نحوه ی عملکرد دولت در مورد اجرای حقوق بشر در کشوررا به سازمان ملل ارائه دهد.
وی به فشارهای سازمان های جهانی به نقض حقوق بشر در سوئد اعتراف می کند.   
او  وارد آوردن این فشارها را  به سوئد که به طور مداوم نیز صورت می گیرند بدون اشکال می داند. هنریک بری کویست عنوان می کند که همانطور که ما در وزارت امور خارجه، نقض حقوق بشر را به دیگران توصیه می کنیم ، ما نیز این نوع انتقادها را می پذیریم.
در رابطه با احضار سوئد به شورای حقوق بشر سازمان ملل گفتگوئی داریم با پروفسور سعید
محمودی در دانشگاه استکهلم
 گفتگو با پروفسور سعید محمودی

زینت هاشمی
zinat,hashemi@.se

منببع : سايت پژواکLämna ett svar