اتحادیۀ اروپا باید نشان انگشت افراد محکوم را ثبت نماید

قرار است یک فهرست حاوی اسم های افرادی که به زندان محکوم شده اند ساخته شود. این یک فهرست مشترک اروپایی خواهد بود که باید به سادگی قابل دسترس بوده و در آن در مورد اتباع کشور های خارج از اتحادیۀ اروپا که به زندان محکوم شده اند، معلومات وجود خواهد داشت.
در حال حاضر پولیس امکان جستجو اطلاعات را صرفاَ در مورد اتباع اتحادیۀ اروپا دارا میباشد.
برای این که سویدن ارائه نشان انگشت را به این فهرست ضمانت نماید و بتواند متباقی شرایط موجود در مقررات اتحادیۀ اروپا در مورد این فهرست را تکمیل نماید، نیاز است تا در قانون تغییراتی وارد گردد. به همین دلیل دولت از Eric Leijonram (ایریک لیونرام) مشاور ارشد حقوقی ادارۀ بازرسی مالی خواسته است تا در مورد آن تغییرات در قانون پیشنهاداتش را ارائه کند.
در این فهرست باید نشان انگشت افرادی ثبت گردد که تابعیت کشور های خارج از اتحادیۀ اروپا را دارا میباشند و در یکی از کشور های عضو اتحادیۀ اروپا به حداقل شش ماه زندان محکوم میشوند.
این فهرست باید برای پولیس در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا این سهولت را ایجاد نماید که آنها بتوانند در این مورد که آیا یک شخص که تابعیت یک کشور خارج از اتحادیۀ اروپا را دارد، در کدام کشورعضو اتحادیۀ مذکور محکوم به زندان شده است یا خیر.
در حال حاضر باید پولیس از ادارات پولیس در کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در این مورد سوال نماید. اما این فهرست جدید باید این امکان را فراهم بسازد تا با جستجو در آن بتوان در مورد اشخاص محکوم شده اطلاع حاصل نمود.
(ایریک لیونرام) مشاور ارشد حقوقی ادارۀ بازرسی مالی باید در مورد طرح آن مقررات نیز پیشنهاداتش ارائه نماید که بر مبنای آن نشان انگشت همه افرادی که در سویدن به بیشتر از شش ماه مجازات محکوم میشوند، بدون در نظرداشت تابعیت آنها، در این فهرست جا داده شود.
در سویدن از همه افرادی که توقیف میشوند در مرحلۀ تحقیقات ابتدایی، نشان انگشت اخذ میشود. ولی این موضوع آنچنان درج قانون نیست که بتواند شرایطی که توسط مقررات اتحادیۀ اروپا تعین میگردد را برآورده سازد.

ترجمه و تلخیص: احمد ضیا دانش
منبع خبر https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx…Lämna ett svar