ابهام در مورد تمديد توافقنامه سه جانبه

بنابر موجوديت ابهام در مورد ”توافقنامه سه جانبه ” مطلبي تحت عنوان ” يک خبر غم انگيزدرمورد تمديد توافقنامه سه جانبه ” و پيامدهاي دردناک آن” از صفحه اول سايت حذف شد

امروزپنجشنبه مورخ 30 ماه اپريل تلاش ورزيديم تا با مراجع مختلف تماس بگيريم واز درستي ويا تکذيب خبرمتذکره خوانندگان عزيز مانرا مطلع بسازيم .اما به استثناي آقاي اندرس ساندکويست ( حقوقدان ) همه از تمديد آن اظهار بي خبري کردند. آقاي اندرش بازهم تاکيدورزيد که خبر متذکره را از دفتر کميشنري عالي ملل متحد در امور پناهندگي در ستوکهولم دريافت نموده است . اما زمانيکه آقاي تابو با آن اداره در تماس شد ، چنين درک نمود که تفاهمات مقدماتي حاصل شده اما تاکنون توافقنامه امضا نگرديده است  و قرار است اين توافقنامه هفته آينده به امضا برسد.اميدوارم پناهجويان عزيز درين چند روز با مقامات مسوول در کابل در تماس گرديده وتاازامضاي آنجلوگيري بعمل آيد

نسيم سحرLämna ett svar