آینده جوانان در افغانستان

بیست پیش طالبان از قدرت سرنگون شدند  و بازسازی افغانستان آغاز گردید، بازسازی که در بدترین حالت ممکن است اکنون در آستانه فروپاشی باشد.

با خروج نیروهای خارجی از افغانستان ، اوضاع امنیتی در افغانستان به سرعت به وخامت میگراید. هزاران افغان به اثر حملات طالبان به آن  طرف مرز به کشور های همسایه  تاجیکستان و ترکمنستان فرار کردند ، اکنون چندین مرکز ولایات  در معرض تهدید قرار گرفته و حداقل یک بندرسرحدی  عمده در آخر هفته توسط طالبان تصرف گردید.

در این برنامه مصاحبه با  تیریسه کریستینسون (Terese Cristiansson ) ، خبرنگار خارجی تلویزیون 4 که تحولات افغانستان را دنبال میکند و تورکل استیرنلوف (Torkel Stiernlöf ) سفیر سویدن در افغانستان را  بشنوید.

تغییراتیکه در 20 سال اخیر رخ داده و بسیاری از جوانان افغان د رموجودیت نیروهای خارجی فرصت تحصیل را یافتند. اکنون این نسلی که بدون طالبان بزرگ شده  آینده ای خود را در شرایط که   نیروهای خارجی کشور را ترک می کنند و نوعی تقسیم قدرت بین طالبان و دولت صورت بگیرد چگونه می بیند . گزارش خبرنگاران اکوت ، نایلا سلیم ( Naila Saleem ) و مسعود قیام (Massood Qiam ) و گفتگوی بعدی را با مریم اکبری( Maryam Akbari) ـ ژورنالیست  سویدنی -افغانتبار بشنوید:

https://sverigesradio.se/artikel/hur-ser-de-ungas-framtid-ut-i-afghanistanLämna ett svar